Strategia rozwoju Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020 została opracowana na podstawie Strategii Rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020 przyjętej uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 16 lipca 2012 roku oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zarządzania Strategicznego.

Strategię Wydziału tworzą: wizja, misja, cele strategiczne ogólne i szczegółowe określone w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych oraz uczenia się i rozwoju.

W procesie diagnostycznym, poprzedzającym stworzenie Strategii Wydziału i przedstawionym w formie analizy strategicznej SWOT, wzięto także pod uwagę wnioski wypływające z realizacji poprzednich programów działania Uczelni i Wydziału realizowanych od 1995 roku, w  szczególności ostatnie dokumenty strategiczne: „Politechnika Śląska – innowacyjne centrum kształcenia i nauki w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Program działania na lata 2009 – 2012” oraz „Program Rozwoju Dydaktyki i Badań Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej” przyjęty uchwałą Rady Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki z dnia 17 lipca 2012 r. W procesie przygotowania Strategii Wydziału uwzględniono także wyniki społecznych konsultacji, w których uczestniczyli zarówno interesariusze wewnętrzni, jak i zewnętrzni.

Czytaj więcej ...